Friday, October 31, 2008

بالاترین+کاربرد دموکراسی + فرهنگ ایرانی + پستانک سوابق پر افتخار تاریخی + آینه +انکار+ آنچه هستیم + زیر مجموعه ای +تضاد + فکر می کنیم هستیم+ مذهب+ گفت

بالاترین+کاربرد دموکراسی + فرهنگ ایرانی + پستانک سوابق پر افتخار تاریخی + آینه +انکار+ آنچه هستیم + زیر مجموعه +تضاد + فکر می کنیم هستیم+ مذهب+ گفتمان + اصلاحات+

Labels: , , ,

Monday, October 27, 2008

انتشار بیماری خوره روح در بالاترین

طیف های جدیدی در بالاترین مثل بیماری خوره به جان کاربران بی دفاع آن افتاده اند. یکی هجوم کاربرنما هایی که روزهای کشته شدن و بدنیا آمدن امام هایشان را تبریک و تهنیت می گویند و با تفکر تقدس نماییی عامه پسندشان تمام پیوندهای تکراری به نمایش می گذارند. اگر فکر می کنند این باعث نشر اسلام می شود باید بگویم بسیاری را از دینشان بیزار می کنند. طیف دیگر که شامل کاربرهایی است که سایت های خود را به مانند خودفروشان تبلیغ می کنند ... اصلا معنی سایت تفریحی چیست؟ وقت تلف کنی صرف... بالاترین کاربرهای بسیاری را بخاطر این وقت تلف کردن ها از دست خواهد داد.
این نوع کاربرها مثل خوره روح بقیه را می خورند و روی اعصاب بقیه پشتک وارو می زنند.

Labels:

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats