Monday, October 27, 2008

انتشار بیماری خوره روح در بالاترین

طیف های جدیدی در بالاترین مثل بیماری خوره به جان کاربران بی دفاع آن افتاده اند. یکی هجوم کاربرنما هایی که روزهای کشته شدن و بدنیا آمدن امام هایشان را تبریک و تهنیت می گویند و با تفکر تقدس نماییی عامه پسندشان تمام پیوندهای تکراری به نمایش می گذارند. اگر فکر می کنند این باعث نشر اسلام می شود باید بگویم بسیاری را از دینشان بیزار می کنند. طیف دیگر که شامل کاربرهایی است که سایت های خود را به مانند خودفروشان تبلیغ می کنند ... اصلا معنی سایت تفریحی چیست؟ وقت تلف کنی صرف... بالاترین کاربرهای بسیاری را بخاطر این وقت تلف کردن ها از دست خواهد داد.
این نوع کاربرها مثل خوره روح بقیه را می خورند و روی اعصاب بقیه پشتک وارو می زنند.

Labels:

2 Comments:

At 1:50 PM, Anonymous Anonymous said...

متاسفانه اهداف کاربران با اهداف مدیران بالاترین داره فاصله عمیفی پیدا میکنه چون مدیران دارند کیفیت رو فدای کمیت میکنندو کاملاً مشخصه که با این روندکاربرانی که برای ارتقا بالاترین زحمت می کشیدند قادر به ادامه فعالیت نیستند. بعضی ها رفتند و بعضی دیگر نیز به دلیل بی توجهی مدیران به تذکرات خواهند رفت در واقع کاربران روزانه شاهد بالا آمدن دهها لینک احمفانه در باره اختلافات شیعه و سنی یا تبلیغ تهوع آور برای مذهب هستند و جالب اینه در صورت برخورد کاربران با تجربه با اینها، بالاداران از مدهبیون دفاع می کنند و کاربران با تجربه رو تحت فشار میذارند کاربری مثل فضولباشی رو حذف می کنند و به کاربرانی مثل هاتف و خمینی میدون میدند بالاترین فاصله زیادی به تبیل شدن به یه سایت به خاصیت نداره

 
At 2:07 AM, Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats