Tuesday, August 19, 2008

آیا کودکان چینی شکنجه می شوند تا چین به قهرمانی دست یابد؟

چین برای اولین بار قهرمان المپیک می شود و در این میان حسادت و فرصت طلبی ملل مختلف را بر می انگیزد .. تحلیل های مغرضانه از تلویزیون برای یک شنونده غیر مطلع منطقی به نظر می رسند در حالیکه وفقط توجیه شکست برای قهرمانان قبلی المپیک نظیر آمریکا و شکست خوردگان مضاعف دیروز و امروز نظیر ایران این نوع تحلیل های غربی ها بخاطر ناتوانی مهار کردن چین در همه زمینه هاست . اولین مدال المپیکی چینی ها ۳۵ سال پیش بدست آمد. حال این چین است که پیشتاز قهرمانی المپیک است و غربی های خصو صا امریکایی ها می خواهند ارزش این سخت کوشی چینی ها را با واٰژگون نمایی های خود پایین بیاورند. سخن من اصلا همراهی با بهانه جویی های جمهوری اسلامی در شکستهای پی در پی شان نیست. بلکه بیانگر تلاش چینی ها و نهایت پختگی این تمدن ۶ هزار ساله است که در عرض مدت کوتاهی که از خواب غفلت بیدارشده توانایی های خود را به رخ می کشد. در این میان آنها که نمی توانند مهارشان کنند به تهمت و افترا روی می آوردند و آنهاکه سال به سال شکستهایشان را افزون تر می کنند سعی می کنند خود را در دستاورد چینی ها شریک بدانند. ( خوب است که چینی ها مسلمان نیستند.) سیستم آموزش ورزشی چین بسیار فشرده است و کسی آنها را مجبور به ورود به چنین سیستمی نمی کند این والدین هستند که کودکانشان را وارد این سیستم می کنند و دولت چین آنها را شکنجه نمی کند بلکه تغذیه و آموزش این کودکان را بعهده می گیرد و تمرین ورزشی آنان از ۴ ساعت در روز تجاوز نمی کند. در جواب به غربی های بهانه جو باید برای سیستم ورزش آنها نیز اشکالاتی را برشمرد.. غافل هستید که چندین هزار خانواده در کانادا برای این که فرزندشان در لیگ حرفه ای هاکی وارد شوند خواب و خوراک خود و کودکان خود را فدا می کنند و فقط تعداد قلیلی ممکن است به لیگ حرفه ای راه یابند. و چه بسا خانواده هایی که برای این هدف از هم می پاشند و یا هزاران دلار زیر بار قرض می روند.و یا بچه های که فرصت بازی های بچه گانه ندارند. و آخرین موضوعی که این گونه تحلیل های مغرضانه به عمد نادیده می گیرند نسبت تعدادی جمعیت به ورزشکاران و به تناسب تلاش بیشتر و رقابت تنگاتنگی که یک ورزشکار چینی با آن مواجه هست. چین بیشتر از یک میلیاردو سیصد میلیون جمعیت دارد و طبیعی است که انتخاب شدن در تیم ملی آن بسیار مشکل تر است از کشور سی میلیونی نظیر کانادا و یا ۳۰۰ میلیونی نظیر آمریکا

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats