Thursday, August 28, 2008

احمدی نژاد پیشنهاد پول مشترک سازمان شانگهای می دهد

احمدی نژاد پیشنهاد پول مشترک سازمان شانگهای می دهد
ایران به عنوان عضو ناظر در این نشست حضور دارد ولی دلقک ما زود پیژامه پوشید و حرفهای بزرگ تر از دهانش زده برایش بس نیست بلایی که سرایران درآورده... دیوانه باورش شده که مدیریت جهانی می تواند بکند। حکایت کسی که توی ده راهش نمی دادند سراغ کدخدا را می گرفت. ایران هنوز به عنوان عضو پذیرفته نشده پیشنهاد پول و بانک مشترک !!! آخه الاغ تو فعلا هنوز عضو دایم نشدی که .. پیشنهادهای بزرگ دادن ادامه همان فاحشگی سیاسی احمدی نژاد در جلب توجه و تیتر درست کردن است. دلقک سیاسی جهان می خواهد همان تری که به اقتصاد ایران زده به اقتصاد سازمان شانگهای بزند... خودش را برای مدیریت جهانی آماده می کند
این سازمان هدف های خود را همکاری های امنیتی در آسیای میانه از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم، جنبش های جدایی طلبانه و افراط گرایی مذهبی اعلام کرده است. احمدی نژاد جرثومه افراط گرایی مذهبی و تروریسم است. در بنیاد مترادف است با مفاهیمی که سازمان شانگهای می خواهد با آن مبارزه کند...علت وجودی بروز جدایی طلبی های جدید در بلوچستان ایران است ... جایی که هرگز بوی جدایی طلبی از آن شنیده نشده بود. تناقض حضور احمدی نژاد و بالاتر از آن تبدیل کردن این سازمان به صحنه سیرک برای لودگی و گنده گویی های احمدی نژاد یا اعتبار سازمان را زیر سوال می برد یا اینکه دور بعد ایران دیگر به عنوان عضو ناظر هم دعوت نخواهد شد. دنیا رییس جمهوری به لودگی و حماقت احمدی نژاد نخواهد دید.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats