Sunday, April 18, 2010

پاسخی به سازندگان واژه سبزاللهی

در پاسخ به سازندگان واژه سبزاللهی: شما مجاز به ساختن واژه سبزاللهی هستید ... من هم واژه ی اصلاح طلب سرخورده را معرفی می کنم ... اصلاح طلب سرخورده بخاطر مدتی کوتاه حبس (نسبت به گمنامان جوان و پیری که هنوز در زندان های رژیم هستند) چندین نسل قبل و بعد مردم ایران را وامدار خویش می دانند و شهرت شانسی خود را دلیلی است برای حلوا حلوا شدن توسط نسلهای وامدار از عصر حجر تا نسلهای بعدی که کرم خاکی به مریخ می فرستد. اگر این اصلاح طلبان سرخورده از مرکب بلند بالایشان به پایین آیند و کمی انصاف داشته باشند که از کمی خود را نقد کنند شاید واژه هیپوکراسی را مشابه یی برای رفتار طلبکارانه خود بیابند. ایشان فکر می کنند که دین خود را که پرداخته اند برای نوه و نتیجه شان هم کافی است ... اگر خوب نگاه کنیم این نوع از اصلاح طلبها از علت وجودی جنبش های مردمی را درک نکرده اند ... اصلاح طلب یا سبز فقط اسامی هستند از آزادی خواهی مردم ایران ... نه علامت تجارتی ثبت شده که آقایان ادعای مالکیت داشته و حق فرانشیز از هر جنبش مردمی بعد از دوران اصلاح طلبی بخواهند و خط و نشان برای بقیه بکشند. ناگفته نماند که با این که اصلاح طلب سرخورده دیگر خود را والا تر از واژه اصلاح طلب می دانند ولی به آن دوران احساس نوستالژیک خاصی دارند و از این روست که ذهنشان درآن دوران حلوا حلوا شدن توقف کرده است.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats