Sunday, January 03, 2010

بهانه شما برای سرکوب بیشتر چیست ؟

هنوز برخی از بدنه نظام سفاک کودتا گمان می کنند که به اندازه کافی سرکو ب نکرده اند! باید پرسید دیگر چه می خواستید بکنید که نکرده اید؟ تجاوز به دختر و پسر مردم به اسم فتح المبین ؟ رد شدن از روی بدن بی دفاع مردم با کامیون نیروی انتظامی به دفعات؟ غارت یا تخریب اموالشان ؟ ربودن و سربه نیست کردنشان؟ ترور؟ اعدام؟ باتوم ؟ گاز فلفل؟ یا اشک آور؟ تیر مستقیم؟ اخراج از مدرسه و دانشگاه ؟ خس و خاشاک خواندن توده میلیونی مردم؟ یا گوساله و بزغاله خواندشان؟ ویا تحویل ندادن جسد عزیزانشان که حتی نتوانند به عزا بنشینند؟ شما در نگاه تاریخ به قله سفاک ترین نظام دیکتاتور رسیده اید چنگیز مغول هم باید جلوی شما لنگ بیاندازد چون او حداقل شمشیر را از رو بسته بود به اسلامی هم اعتقاد نداشت و انکار هم نمی کرد که بیرحم است از شما رو راست تر بود. گرچه اجازه حضور خبرگزاری خارجی نمی دهید ولی همه مردم دنیا اوج سفاکی تان را دیده اند . همه مردم ایران هم دارند به چشم می بینند این توده در مقابلتان افزون تر خواهند شد انکار شما فقط خشم مردم را افزون می کند آنانکه که هنوز تردید داشتند و یا می ترسیدند با دروغ ها و ریاکاری شما خونشان به جوش آمده و هرروز تعداد بیشتری به صف جنبش سبز در خیابانها می پیوندند هر نظام دیکتاتوری مستمسکی برای سرکوب دارد... شما به اسلام تمسک می کنید.. ولی از اسلام چه چیزی باقی گذاشته اید همه این وحشیگری ها را به نام اسلام می کنید ؟ نتیجه این است که این اسلامی که شما به نمایش گذاشته اید را هر با وجدانی انکار می کند...هر روز تعداد بیشتری اوج سقاوت شما را می بینند و از اسلام شما روی می گردانند. این اسلامی نیست که از پدر و مادر خود آموخته اند و این گونه است که شما دیگر هیچ وجه تمسکی برای وحشیگری تان باقی نگذاشته اید دیگر چیزی باقی نمانده که به آن چنگ بزنید و بیرقش را بالا ببرید. با بیرق ساندیس شاید مشتی گرسنه را دور خود جمع کنید ولی روزی خواهید فهمید که درمرحله سقوط آزاد قرار داشته اید و خود نمی دانسته اید. به این می گویند شکاف جهل و علم . تفاوت شما بیشرمان که نمی فهمید که به پایان راه رسیده اید و مردمی که می دانند که دیگر شما را نمی خواهند.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats