Tuesday, June 30, 2009

راز سکوت طولانی رفسنجانی چه بود؟

براستی راز سکوت طولانی رفسنجانی جه بود؟ در حالیکه در طی این همه جنجال در مناظره های انتخاباتی که رفسنجانی به ضعیفترین موضع خود از ابتدای نظام رسیده بودفقط سکوت پیشه کردو از احمدی نژاد تو سری خوردو دم بر نیاورد. دخترش فاحشه خطاب شد و خود و فرزندانش فاسد قلمداد شدند حتی دستگیر شدند و باز هم منتظر ماند.سپس با برخاستن مردم خونریزی و سرکوب توسط کودتاگران را به نظاره نشست و در انتها باکودتاگران همصداشدو به مردم برای بار دیگر خیانت کرد. به نظر می رسد که این پیر سیاست محاسباتش را بالحاظ کردن متغیری بنام طرف برنده انجام داده باشدو در زمان مناسب (در سوی منافع خود) و به احتمال زیاد با معاملات پشت پرده باخامنه ای با شروطی نظیر مسکوت گذاشتن پرونده فساد مالی به توافق رسیده و با تیزبینی سیاسی به این نتیجه رسیده که با طرف برنده معامله کند و به مردمی که بدنبال احقاق حق خود هستند پشت کند و خود رانجات دهد برای همین سکوت طولانی اش معنایی جز مشغولیت به بده بستانهای پشت پرده نمی تواند داشته باشد. رفسنجانی می دانست که جنبش مردمی پایان نظام را در دوردست ها در سر داردو وقتی مردم به اولین خواسته خود که ابطال انتخابات و پایان خیمه شب بازی کودتاچیان برسند بعد به سراغ خود او خواهند آمد. آنچه که بعد از این انتظار می رود کمرنگ شدن بیشتر رفسنجانی و نوعی بازنشستگی سیاسی اوست. این پرده آخر پایان حیات سیاسی رفسنجانی است و تا چند صباحی با پایان نظام فرار را برقرار ترجیح دهد و جایی مثل عربستان سعودی نظیرپرویز مشرف به زندگی کثیف خود ادامه دهد.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats