Wednesday, June 24, 2009

قیمت گزاف عجله کاری و ناپختگی اوباما و تأثیر آن بر انتخابات و نتیجه خونین آن برای مردم ایران

منتقدان اوباما از ابتدای ریاست جمهوری او متوجه بلند پروازی هایی است که به مشخصه های او تبدیل شده اند. اوباما مشکلات بیشماری در سر راه دارد و به نظر می رسد که می خواهد به همه آنها در یک دوره رییس جمهوری اش رسیدگی کند. این روش در نگاه اول می تواند به حسن نیت او مربوط باشد ولی در شرایطی که بیرون آوردن نیروهای آمریکا از عراق خود دارای پیچیدگی بسیاری است او در تلاش برای طرح بیمه درمانی همگانی . افزایش نیرو در افغانستان. رسیدگی به بحران اقتصادی . تلاش برای صلح بین اسراییل و اعراب. و شرایط تشکیل کشور فلسطین. و حل مشکل ایران .و تعداد بیشمار مسایل بسیار غامض داخلی و بین المللی است. که فقط اگر او بتواند از عهده یکی از آنها در دوره اول برآید رییس جمهور موفقی تلقی می شود. اما.. نه جاه طلبی اوباما او را به فردی عجول تبدیل کرده که می خواهد به همه این مشکلات در یک دوره پایان دهد. برای بعضی این معضلات او نیاز به همکاری کنگره دارد . بطور سنتی کنگره به رییس جمهوری اجازه رسیدگی به یکی دو تا از موارد فوق را می دهد. صغری کبرای این بحث به این جا می رسد که به ایران مربوط می شود. به نقل از سی ان ان اوباما چندین هفته قبل از انتخابات رییس جمهوری به خامنه ای نامه ای مضمون بر تمایل بر مذاکره ارسال کرده که خامنه ای هنوز به این نامه جواب نداده . به حدس من خامنه ای این جریان را به بعد انتخابات موکول کرده و رییس جمهوری نظیر موسوی با وعده هایی که به باز کردن نسبی فضای سیاسی نزدیک هستند بعنوان طرفی از مذاکره با آمریکا را مطلوب نمی دیده و ترجیح به تقلب به هر قیمت به نفع احمدی نژاد می دهد که به گفته او به ایده هایش نزدیک ترند. سوالی که برای من مطرح است ناتوانی اوباما در موقع سنجی سیاسی برای ارسال عجولانه نامه و تاثیر احتمالی آن بر تصمیم خامنه ای به تقلب در انتخابات است. نرمش بی موقع اوباما و اصرار او بر مذاکره مستقیم و بدون قید و شرط به مثابه مفت باختن یک برگ برنده حمایت از پیشرفت دمکراسی در ایران بود. قدرمسلم این است که نهایتا بین ایران و امریکا مذاکره ای رخ می داد ولی چه بسا اگر اوباما آمادگی زودهنگام خود را نشان نمی داد هییت حاکمه برای نشان دادن چهره نرم تری از جمهوری اسلامی در دنیا تن به ریاست جمهوری موسوی می داد. ولی وقتی که عروس از اجرای خطبه عقد بله را می گوید زیر لفظی هم خبری نیست با ناپختگی اوباما در سیاست خارجی و گفتن بله قبل از خواندن صیغه عقد پرداخت هزینه سیاسی خامنه ای را در پذیرش رییس جمهوری نظیر موسوی را منتفی کرد و شاید به همین جهت است که اوباما صرف نظر از سرکوب وحشیانه مردم بی دفاع ایران همچنان نرمش را گزینه خود کرده تا جمهوری اسلامی با خیال راحت اعتراض ملت ایران را به پایان برساند و قیمت خونریزی های آن هم برای اوباما این خواهد بود
Collateral Damage

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats