Wednesday, December 24, 2008

چه می شود اگر قیمت نفت به زیر ۲۵ دلار سقوط کند؟

اگر قیمت نفت به زیر بیست و پنج دلار سقوط کند آیا باز هم جمهوری اسلامی به روش فدا کردن منافع ملی تحت پرچم اسلام ادامه می دهد؟ یا اصلا جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه می دهد بطور حتم دوران نفت ۱۴۰ دلاری آثار خانمان برانداز خود را بر زندگی مردم نشان داد ... سفره بی نان شان را هم از آنها گرفت پول نفت بر سر سفره پیشکش...آیا نفت ۲۵ دلاری باعث خواه شد که کیک زرد هسته ای را به فراموشی بسپارند؟آیا هنوز هم اقتصاد مال <<خر>> است؟ هنوز شب دراز است و قلندر بیدار... منتظر روز های سیاه تری باشید ..اصولا برای جمهوری اسلامی سوال این است خریت اقتصادی یا اقتصاد خری؟

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats