Wednesday, December 24, 2008

طاعون حوزه در بالاترین

طاعون حوزه در بالاترین بدون توجه مانده ... بالاترین را به بی ربط بودن سوق می دهد... آیا بالاترین می خواهد به دایناسوری تبدیل شود که هیچکس زبان آن را جز این کاربرنما ها نمی فهمد .. ظاهرا شرایط عضوگیری بالاترین کاربرنمایان حوزوی را بدون محدودیت و گله ای وارد می کند ... پیشنهاد می کنم بالاترین از همان کاربرنمایان <<منتظر>> برای یک لوگوی مناسب این استحاله خود فراخوان داشته باشد... شاید حتی یک اسم جدید... به هر حال این همان بالاترینی نیست که من مرتب بازدید می کردم ... این بالاترین زیادی بالاتر رفته و از حوزه جاذبه زمین خارج شده و به حوزه عمامه به سرها واردشده.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats