Sunday, November 16, 2008

براستی چه آسان می توان خودرا خوشبخت فرض کنیم

براستی چه آسان می توان خود را خوشبخت پنداشت. کافی است ساده لوحانه خود را فریب دهی که در انتهای تونل روشنایی هست هر چند روشنایی قابل اثبات نباشد. فقط القای وجود یا احتمال آن برای آدم کافی است تا احساس کند که می توان دلگرم بود و به شوق همین تصور واهی صبح از خواب بیدار شد. .... یا این ساده لوحانه است که کافی بدانیم می توان به سادگی خود را فریب داد.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats