Sunday, July 12, 2009

ای کاش رهبر جنبش سبز یک زن بود

نقش زنان در جنبش سبز بدون درنگ پر رنگ تر از مردها بوده و به جرات باید گفت حتی تعیین کننده تر..و اگر کمی فکر کنیم جای تعجب زیادی نیست چراکه زنان بخشی از جامعه هستند که از همه بیشتر حق شان توسط حکومت قرون وسطایی ایران ضایع می شود ولی این مشکل محدود به حکومت نمی شود ما مردان مقصریم... وقتی پایه ای ترین حقوق زنان نظیر حق ارث و حق طلاق از آنها سلب می شود... ما سکوت اختیار می کنیم ... ما مردان اگرکمی انصاف داشته باشیم این امکان را داریم که به این وضعیت پایان دهیم...در محیط خانواده اگر حق زنان ناحق می شود.. باید راهی را انتخاب کنیم که با انصاف مان تطبیق داشته باشد نه آنچه قوانین موجود بناحق به ما عرضه می کند.. مبارزه با ناحقی در بطن جامعه شروع می شود............................نقل قولی می کنم از نیچه درچنین گفت زرتشت :‌من آنم که چون قرعه بنامم می افتد از خود می پرسم ... آیا من قماربازی خدعه گر بیش نیستم ...................آنچه در انتها می خواهم اضافه کنم این است که دوست داشتم جنبش سبز توسط یکی از این شیرزنان رهبری شود
.............سوال این است که آیا ما با ادعای داشتن تاریخ کهن به آن بلوغ رسیده ایم که رهبری زنی را بپذیریم..

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats