Sunday, July 12, 2009

درختها ...

درختها!
تیرهایی بوده اید آیا
که یک روزاز آسمان فرو افتادید؟
چه رزم آوران تازه کاری باید بوده باشند آنانکه شما را به پایین پرتاب کردند؟
ستاره ها بودند شاید
موسیقی تان از روح پرندگان می جوشد
از چشمان خدا
از حسی کامل
.....
....
...
..
.
درختها!
ریشه های زمختتان آیا
خواهند شناخت قلب مرا در دل خاک؟
......
....
...
..
شعر از لورکا
ترجمه دخو

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats