Monday, August 03, 2009

ما را بکشید ملت بیدارتر می شود

با کلید خوردن پروژه پرونده سازی برای محاکمه موسوی سوالی که مطرح می شود این است که جنبش سبز به کجا خواهد رفت. جمله ای از خمینی بخاطرم می آید که گفت مارا بکشید ملت بیدارتر می شود...کودتاچیان در راه بی برگشتی قدم گذاشته اند اگرموسوی را دستگیر نکنند جنبش سبز را در چارچوب حفظ نظام جمهوری <<اسلامی>> ادامه خواهد داد و اما موسوی مورد محاکمه قرار گیرد و به زندان افتد جنبش سبز به مسیری خواهد رفت که از چارچوب حفظ نظام خارج خواهد و شعارهای نظیر جمهوری ایرانی نشانه ای از این خواسته جدید جنبش سبز است . نگه داشتن موسوی در زندان به سقوط نظام سرعت می بخشد و ابتکار عمل را به دست جنبش سبز خواهد داد. بهر طریق کودتاچیان در باتلاقی قرار گرفته اند که باهر حرکتی بیشتر فرو خواهند رفت. ریشه های این جنبش در حال گسترش است و با دستگیری موسوی از دست خارج خواهد شد... با واردشدن متغیرهای جدیدی نظیر تحریم بنزین در این معادله مسیر جنبش سبز را غیر قابل پیش بینی خواهد شد. متغیری نظیر تحریم بنزین در واقع سوختی است به شعله ور تر کرد خشم عامه مردم می انجامد .این بن بستی برای کودتاچیان است که هیچ راه فراری برای خودشان باقی نگذاشته اند.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats