Tuesday, December 29, 2009

کودتاچیان بی شرم گور خود را کنده اند اگر به اشتباه دستگیری موسوی مرتکب شوند

مدتهاست که حرامیان بی شرم کودتاچی بر سر دوراهی باخت باخت دستگیری موسوی و کروبی قرار دارند. تهی مغزانی که امروز دستگیری موسوی را درخواست می کنند نمی دانند که جنبش سبز قایْم به فرد نیست . دستگیری هر کدام از این افرادیکه به عنوان سران جنبش سبز از آنها یاد می کنیم اگر اثری داشته باشد شعله ور تر کردن و رادیکال شدن بیشتر جنبش سبز است. زمانی که این خبط صورت پذیرد جنبش سبز بطور حتم ترمزش می برد و رژیم بی شرمان سیاه روی کودتاچی به زباله دان تاریخ خواهد س‍پرد.

Labels:

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats