Sunday, April 18, 2010

پاسخی به سازندگان واژه سبزاللهی

در پاسخ به سازندگان واژه سبزاللهی: شما مجاز به ساختن واژه سبزاللهی هستید ... من هم واژه ی اصلاح طلب سرخورده را معرفی می کنم ... اصلاح طلب سرخورده بخاطر مدتی کوتاه حبس (نسبت به گمنامان جوان و پیری که هنوز در زندان های رژیم هستند) چندین نسل قبل و بعد مردم ایران را وامدار خویش می دانند و شهرت شانسی خود را دلیلی است برای حلوا حلوا شدن توسط نسلهای وامدار از عصر حجر تا نسلهای بعدی که کرم خاکی به مریخ می فرستد. اگر این اصلاح طلبان سرخورده از مرکب بلند بالایشان به پایین آیند و کمی انصاف داشته باشند که از کمی خود را نقد کنند شاید واژه هیپوکراسی را مشابه یی برای رفتار طلبکارانه خود بیابند. ایشان فکر می کنند که دین خود را که پرداخته اند برای نوه و نتیجه شان هم کافی است ... اگر خوب نگاه کنیم این نوع از اصلاح طلبها از علت وجودی جنبش های مردمی را درک نکرده اند ... اصلاح طلب یا سبز فقط اسامی هستند از آزادی خواهی مردم ایران ... نه علامت تجارتی ثبت شده که آقایان ادعای مالکیت داشته و حق فرانشیز از هر جنبش مردمی بعد از دوران اصلاح طلبی بخواهند و خط و نشان برای بقیه بکشند. ناگفته نماند که با این که اصلاح طلب سرخورده دیگر خود را والا تر از واژه اصلاح طلب می دانند ولی به آن دوران احساس نوستالژیک خاصی دارند و از این روست که ذهنشان درآن دوران حلوا حلوا شدن توقف کرده است.

Labels:

Monday, April 12, 2010

سیاسی نمایان سرخورده حکایت تکراری تاریخ معاصر هستند

از دورانی می خواهم بگویم که خاتمی دوره اول رییس جمهور بود و رفته بودیم سخنرانی مسعود بهنود در دانشگاه تورنتو عده ای از زندانیان سابق سیاسی که چپ می زدند هم در این سخنرانی حضور داشتند و با هماهنگی قبلی در نقاط مختلف سالن شروع به بحث هایی به نظر خارج از زمان می کردند... برای مثال که مسعود بهنود عامل رژیم جمهوری اسلامی است و شبیه آن .. بهنود در جواب ادعا می کرد که اصلاحات تنها سور کوی امید مردم ایران است و تغییر باید از درون اتفاق بیفتد... همچنین به عنوان یک نمک خور نمکدان شکن به << خارج نشینان >> جلسه از جمله دکتر رضا براهنی گفت خارج شدن از ایران ارتباطشان را با ایران قطع کرده ... و او بهر طریق به ایران باز خواهد گشت که این بلا برسر او نیاید... بهنود خود را در این مقایسه در طراز هدایت و براهنی و چوبک قرارمی داد و مرتب از سید ضیا تا بختیار بلغور می کرد . بهنود از تورنتو به تهران باز نگشت ...و خود خارج نشین شد .... به یکی از به اصطلاح اصلاح طلبانی که طرفدار دو آتشه خاتمی بود گفتم که این چپی های سرخورده نمی دونم از جون مردم چی می خواهند انگاری مردم را وامدار خود می دانند اینان در سالی که از ایران خارج شده اند متوقف شده اند.. ... سالها گذشت و این اصلاح طلب دو آتشه شد سوهان روح مان ... و در واقع به وضوح در همین چند هفته گذشته ادعا کرد که همه سبزها وامدار اصلاح طلبان هستند... حکایت مردم ما همین دور بسته است ... حالا باید به که گفت که این اصلاح طلبان سرخورده از جون مردم چی می خواهند ... به این نوع از اصلاح طلبها باید گفت که شما اصلاح طلب ها هستین که به مردم بدهکار هستید هیچ کس به شما چیزی بدهکار نیست ... اصلاح طلبهای سرخورده فرقشان با چپی های سرخورده این است که کمی بی چشم و رو هم هستند
آقایان تکلیف خودتان را معلوم کنید... جنبش سبز یک جنبش تکثرگراست و شما می توانید با پذیرش تفاوتهای دیگران درکنار بقیه باشید هیچ ارجحیتی به بقیه ندارید صاحب هیچ چیز از جنبش سبز هم نیستید

Labels:

Saturday, April 10, 2010

احمدی نژاد لطف کن تو هم با هواپیمای توپولف کشور برادر روسیه مسافرت کن

رئیس جمهور لهستان در سانحه هوایی کشته شد>>احمدی نژاد لطف کن تو هم با هواپیمای توپولف کشور برادر روسیه مسافرت کن با خودت میتونی همه کودتاچی ها رو هم ببری

Labels:

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats