Saturday, February 13, 2010

استقامت تا بهار. زنده باد جنبش سبز مردم ایران

نظامهای تمامیت خواه (توتالیتر) با هزینه های هنگفت امنیتی و سرکوب هم تا ابد نمی توانند به حیات خود ادامه دهند. این نوع نظامهامحکومند تا پایه های مردمی خود را از همان ابتدای شروع حیات از دست دهند و وقتی در آستانه سقوط قرار گرفته اند آنقدر دارای هیبت ظاهری شده اند که خودشان هم باور نمی کنند که به زیر خواهند کشیده شد. پرورش چنین نوع دستگاه امنیتی عریض و طویل فقط سهمناکی سقوط را بیشتر می کند. پایه های این هیولای دهشتناک از درون سست است و در زمان و موقعیت مناسب با هل دادن بظاهر مختصری به زیر می آید. تکانی که برایند تمام اشتباهات محاسباتی نظام تمامیت خواه بوده و در عین ناباوری به وقوع می پیوندد. به نظر من ماموریت جنبش نفی خشونت ادامه راه استقامت در تکان دادن این نظام فرسوده است تا در زمان مناسب خود سقوط کند . شکست معنی ندارد وقتی که در ماموریت صبر و استقامت داشته باشیم. نابرابری قدرت نظام نژادپرست آفریقای جنوبی و اکثریت سیاهپوست به طور انکار ناپذیری مثال زدنی است ولی نهایتا جنبش نفی خشونت به پیروزی رسید و فرازنشیب ها نترسید. انتظار بعضی از ۲۲ بهمن غیر منطقی بوده است و به جهت توقعات بالا اکنون بعضی دچار توهم شکست شده اند و در این میان بعضی از عاملان حکومت تمامیت خواه مذهبی به این توهم و دعوای بین خارج نشین و داخلی جنبش سبز دامن می زنند. اصلا به کار بردن واژه خارج نشین بودار است انگی است که خامنه ای دیکتاتور بکار برده و باید شرم داشت که از تراوش ذهن بیمار یک دیکتاتور پیروی کرد. همانطور که موسوی بیان کرده جنبش سبز یک جنبش متکی به قبول تفاوتها و حل آن تفاوت در پای صندوق رای بوده بنابراین دسته بندی های این چنینی در حال حاضر کمکی نمی کند چرا که در وقت مناسب در پای صندوق رای این دیدگاههای متفاوت به مرحله آزمایش گذاشته می شوند. همانطور که در تمام دموکراسی های دنیا طیفهای مختلف به عنوان نیروهای طرفین متفاوت معادله به آزمایش گذاشته شده و وقتی دچار اشتباه می شوند برای اصلاح در جریان انتخابات به کنار گذاشته شده تا به تجدید نظر و اصلاح درونی بپردازند. این کوه به ظاهر خوفناک قله به قله فتح می شود نه به یک باره .به ظاهر مهیب آن باید بی اعتنا بود. هرچه بزرگتر و سنگین تر شده است محکمتر به زمین می خورد فقط به تکان دادن آن باید ادامه داد و از قرار دادن هدفهای بزرگ در زمان کوتاه پرهیز کرد و استقامت داشت تا بهار. زنده باد جنبش سبز مردم ایران
...

Labels:

Wednesday, February 03, 2010

ا.ن. کودتاچی را به فضا بفرستید.

چرا این افتخار رو نصیب ا.ن. نکنید.اگه راست میگین او را به عنوان اولین کودتاچی به فضا بفرستید.

Labels:

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats