Monday, July 28, 2008

Apologize

Labels:

Monday, July 14, 2008

شیشکی... پارازیت

حسی که حین سفرم به ایران داشتم .. مثل دیدن دوباره ی تعلق نداشتن بود... این بار از یک زاویه دیگر... تصور کنید وقتی که به رادیو گوش می دهید ... یک فرکانس را انتخاب کرده اید و تمام برنامه را روی آن موج می شنوید... انگاری وقتی که فرکانسی که مردم با هم صحبت می کردند در طول زمان تکامل یافته و حالا من با آن طول موج قدیمی صحبت می کنم و کسی حرفهای من را نمی فهمد و یا شاید هم جدی نمی گیرد... به یک پارازیت تبدیل شده ام که گاهی اوقات برای کسری از ثانیه برنامه رادیویی را مختل می کند و هیچ کس لحظه ی تآمل نمی کند که این پارازیت ممکن است کسی باشد که می خواهد با آدمهایی که قبل تر میانشان بوده ارتباط برقرار کند... حق با آنهاست این پارازیت برای مدت کوتاهی برای فرستادن امواج تلاش می کند و کسی صدایش را نمی شنود ...سر انجام خسته و دست از پا دراز تر به همان عصری که در آن به توقف رسیده بر می گردد که فرایند پوسیده شدن را ادامه دهد

Labels:

Saturday, July 12, 2008

آلودگی زبان فارسی به زبان طنز احمد شاملو

احمد شاملو می پردازد به بیان بحران هویت بین ایرانیان خارج از کشور با چاشنی طنز

Labels:

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats