Monday, August 09, 2010

فرصتی دیگر برای اعلام تبری از احمدی نژاد

یک پرسش دارم برای هموطنان ترک برای رفع سو ء تفاهمی که گاهی اوقات پیش می آید از جهت واقعی بعضی از شما در مواجهه کودتا و کودتاچیان... با توجه به این که احمدی نژاد می تواند ترکی صحبت کند ... آیا اورا ترک به حساب می آورید؟‌ آیا این فقط یک شایعه بود که او به تیم << تراختور>> قول کمک مالی داده بود... عقیده شخصی من این است که اکثریت شما در مقابل کودتاچیان متجاوز و قاتل هستید... فقط گاهی جبهه گیری هایی دیده می شود که ایجاد شبهه می کند ... شاید این فرصتی برای اعلام تبری از کودتاچیان بطور عموم و احمدی نژاد بطور خاصه برای آنهایی باشد که حس پان ترکیسمشان در قوه تشخیصشان ایجاد شک و تردید کرده و بظاهر آنها را در مقابل بقیه آزادیخواهان دوستدار ایران سبز قرار می دهد.

Labels:

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats