Sunday, April 08, 2007

امشب صادق هدایت خود را می کشد

بنقل از سایت
چشمان بیدار - مهستی شاهرخی
امشب صادق هدایت خود را می کشد
نهم آوریل ممکن است برای خیلی ها هیچ معنایی نداشته باشد و روز خاصی نباشد ولی صادق هدایت در شب هشتم آوریل در خانه اش واقع در شماره سی و هفت مکرر خیابان شامپیونه در منطقه هیجدهم پاریس با گاز خودکشی کرد. در روز نهم آوریل، او دیگر این دنیا را ترک کرده بود. امسال پنجاه و پنج سال از خودکشی صادق هدایت می گذرد
..............................

Labels:

1 Comments:

At 9:40 AM, Anonymous sokot said...

kare badi mikonad sadeq hedayat!

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats