Monday, June 05, 2006

.روز شيطان

مسيحيان هلندی فردا به دعای شبانه روزی برای مقابله با شيطان مشفول خواهند شد.. بنا به تقويم ميلادی فردا ۶/۶/۲۰۰۶ است که به اعتقاد برخی مسيحيان روزی است که به شيطان و پيروانش تعلق دارد....و برای رفع بلا در اين روز نحس بايد خدا را به کمک طلبيد....
شکم سيری هم بد دردی است...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats