Monday, May 21, 2007

نافرمانی شجاعانه کچلی

نافرمانی مدنی شجاعانه کچلی

عکسهای میدان هفت تیر تکان دهنده هستند. زنانی که در همه جوانب زندگی به اندازه غیر انسانی مورد ظلم قرار می گیرند اینگونه مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. مردانگی و غیرت در جمهوری اسلامی جز واژه هایی احمقانه که رفتار مستبدانه را توجیه می کنند نیستند۰۰۰۰ بنام انسانیت باید با این شیرزنان همراهی کرد . چرا آنان هستند که این بار دست به نافرمانی مدنی زده اند و حقوق بحق خود را مطالبه می کنند. اعتراضات معلمان هم ریشه در جنبش مطالبه حقوق انسانی توسط زنان را داشت ... تظاهرات آرام زنان در انقلاب و پارک لاله که به دستگیری زنان منجر شد از زمره همین اعتراض ها هستند.

پیشنهادی دارم برای نشان دادن همبستگی با زنان که از حقوق مسلم انسانی خود محروم هستند . البته کمی غیر عادی است و نیاز به کمی از خود گذشتگی دارد , ولی پیشنهاد می کنم هر کس که می خواهد نشان دهد با جنبش زنان همبستگی دارد از اول تیرماه موهای خود را از ته بتراشید. می توان در یک وبسایت با پست کردن عکسهای این اقدام شجاعانه را به دنیا فهمانید و گفت که زنان ما در این مبارزه منفی تنها نیستند. این اعتراضی بی صدا و بدون خشونت است. اسم این ابتکار را می شود نافرمانی شجاعانه کچلی گذاشت.

از دخو انتظار بيشتر نداشته باشيد

Bold Bald Disobidience

Labels:

1 Comments:

At 7:53 AM, Anonymous سکوت said...

عادت کرده ایم به فرمانبرداری!!!!

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats